Montaža baterija i ispravljača za indoor sisteme

Konvereks je više puta izvodio projekte isporuke i montaže ispravljača i AKU baterija za INDOOR telekomunikacione sisteme. Jedan od takvih projekata, sproveden u 2019. godini, obuhvatao je 11 lokacija u Srbiji i sastojao se od:

• Izrade radioničkog crteža izgleda ormana, prikaza distribucije jednosmernog i naizmeničnog napajanja i načina smeštaja ispravljačkih modula i monoblokova,
• Nabavke ispravljačkih sistema Eltek i olovnih akumulatorskih baterija FIAMM,
• Kapacitativne probe baterija,
• Izrade ispravljačkog kabineta zaštite IP20, snage 20kW, proširivog do 26kW sa FP2 HE modulima,
• Izrade distribucije jednosmernog i naizmeničnog napajanja,
• Izrade baterijskog stalka za baterije na osnovu crteža smeštaja monoblokova,
• Demontaže postojeće opreme i odnošenja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (Konvereks poseduje dozvolu Ministarstva za zaštitu životne sredine za sakupljanje otpada),
• Isporuke i polaganja kablova,
• Isporuke, montaže i puštanja u rad ispravljačkog kabineta,
• Isporuke i montaže baterijskih stalaka,
• Isporuke, montaže i puštanja u rad baterija FIAMM FIT serije, napona 12V, kapaciteta 150- 180Ah, u zavisnosti od lokacije,
• Instalacije i setovanja softvera za kontrolu i daljinsko podešavanje parametara sistema,
• Merenja otpora uzemljenja, otpora izolovanosti položenih vodova, otpora petlje kvara u ispravljačkom postrojenju i neprekidnosti zaštitnih vodova,
• Prebacivanja postojećih potrošača u toku noći,
• Funkcionalnog ispitivanja sistema i
• Obuke korisnika za rukovanje.