Montaža baterija za bazne stanice

Konvereks je više puta izvodio projekte isporuke i montaže AKU baterija za indoor i outdoor telekomunikacione sisteme. Indoor sistemi su sistemi koji imaju kontrolisane parametre okruženja, posebno temperature prostorije u kojoj se nalaze baterije. Za indoor sisteme isporučivali smo olovne akumulatorske baterije proizvođača FIAMM, FIT serije, prilagođene za telekomunikacionu opremu. Za outdoor sisteme, koji nemaju sistem grejanja i hlađenja i gde temperatura može da dostigne i preko 50⁰C, FIAMM je napravio FHT seriju- pogodnu za rad na visokim temperaturama. Njen procenjeni vek trajanja je 7 godina pri prosečnoj temepraturi od 35⁰C.

Projekat montaže baterija se sastojao od:

• Izrade radioničkog crteža izgleda baterijskog reka i načina smeštaja monoblokova,
• Nabavke baterija FIT ili FHT serije, kapaciteta od 40Ah- 180Ah, u zavisnosti od lokacije,
• Kapacitativne probe baterija pre ugradnje,
• Demontaže postojećih baterija i njihovo odnošenje u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (Konvereks poseduje dozvolu Ministarstva za zaštitu životne sredine za sakupljanje otpada),
• Isporuke i montaže baterijskih stalaka,
• Isporuke, montaže i puštanja u rad baterija FIAMM FIT ili FHT serije i
• Obuke korisnika za rukovanje.