Instalacija i puštanje u rad sistema za besprekidno napajanje

Instalacija i puštanje u rad sistema za besprekidno napajanje je garancija da će sistem biti montiran i povezan prema instrukcijama proizvođača. Radove izvode sertifikovani serviseri, obučeni u fabrici proizvođača, koristeći licencirane softvere i odgovarajuće alate. Naši inženjeri poseduju licence za odgovorne izvođače radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, licenca 450 Inženjerske komore Srbije.

Garantujemo efikasno instaliranje sistema, pravilno setovanje parametara i  puštanje sistema u rad  u skladu sa specifikacijama proizvođača.

 

FAT – Fabrički prijem opreme

Testiranje opreme u fabrici proizvođača uz prisustvo kupca.

Elektro radovi

Iako će obim i složenost elektro radova zavisiti od veličine i složenosti same instalacije, verovatno će uključiti:

 • Izradu novih i proširenje postojećih elektro instalacija
 • Polaganje kablova (od izvora AC napajanja do UPS-a, od izlaza UPS-a do distribucije ka potrošačima, između UPS-a i baterija)
 • Izradu radnog i zaštitnog uzemljenja
 • Izradu distributivnih rešenja za DC napajanja i rektivertere
 • Izvlačenje komunikacionih i signalnih kablova za menadžment i softver
 • Instalaciju sistema dojave požara
 • Instalaciju kontrole pristupa i nadzornog sistema
 • Instalaciju i prilagođavanje rekova i rekovske opreme
 • Instalaciju STS-a
 • Instalaciju eksternog ručnog bajpasa.

Da bismo svojim kupcima pružili kvalitetnu i sveobuhvatnu uslugu, nakon izvođenja nove ili promena na električnoj instalaciji, vršimo merenje i kontrolisanje, koje obuhvata:

 • Merenje otpora izolovanosti električne instalacije
 • Merenje neprekidnosti zaštitnog provodnika
 • Merenje inpedanse kratkospojne petlje i petlje kvara
 • Ispitivanje FID sklopke, varistora, redosleda faza
 • Merenje otpornosti uzemljenja.

Elektro ormani – prilagođeni svakom projektu

 • Instaliramo prilagođene, po meri izrađene elektro ormane za distribuciju električne energije kao i za kontrolu, upravljanje i zaštitu
 • Najvažniji zadatak elektro ormana za električnu energiju je u kontrolisanju centralnog sistema napajanja. Prekidači i osigurači, moraju biti pravilno dimenzionisani i povezani unutar elektro ormana da regulišu napajanje za individualne potrošače i obezbede adekvatnu zaštitu svih strujnih krugova
 • U skladu sa tim, izrada po meri elektro ormana je izuzetno važna jer je to jedini način da se osigura da su sve funkcije prilagođene direktno zahtevima i specifikacijama kupca i ciljevima projekta.

Povezivanje i montaža opreme

 • Postavljamo opremu u skladu sa planom rasporeda lokacije ili projektom
 • Serviseri će instalirati sve module u UPS ili DC sistem, povezati baterije, montirati stalke i rek ormare i opremu u rek ormane
 • Serviseri će povezati ulazno-izlazne kablove, signalne kablove, povezati baterije, kablove između baterijskih kabineta i prekidača i kablove između uređaja i baterijskog prekidača;

Puštanje u rad (Start-up)

Start-up servis je ključni deo efektivne upotrebe sistema besprekidnog napajanja koji uključuje:

 • Verifikovanje ožičenja
 • Aktivaciju (stavljanje pod napon) i proveru funkcionalnosti sistema u svim režimima rada kako bi se osigurala saglasnost sa specifikacijama proizvođača
 • Kontrolu da su opcije za komunikaciju pravilno konfigurisane
 • Funkcionalni test
 • Obuku operatera za rukovanje.

Start-up servis je osnov za prihvatanje fabričke garancije. Puštanje u rad i setovanje sistema mora da se obavi sa licenciranim servisnim softverom proizvođača, koji se dobija nakon obuke u fabrici.